Vilkår for bruk

Dette nettstedet, inkludert et hvilket som helst underordnet område som er tilgjengelig via hjemmesiden (samlet kalt «nettstedet»), drives av Carrier Global Corporation, deres datterselskaper, tilknyttede selskaper og/eller beslektede enheter (samlet kalt «Carrier»). Carrier tilbyr deg og enheten du er autorisert til å representere (heretter kalt «du/deg» eller «din/dine») dette nettstedet for å gi deg nettbasert tilgang til informasjon om Carrier og deres produkter, tjenester og muligheter. Disse bruksvilkårene styrer din tilgang til og bruk av nettstedet. VED Å  BRUKE NETTSTEDET, GODTAR DU DISSE BRUKSVILKÅRENE;  HVIS DU IKKE GODTAR DEM, IKKE BRUK NETTSTEDET.

1. Begrenset lisens

Med forbehold om brukervilkårene som er beskrevet her og alle gjeldende lokale lover og forskrifter, gir Carrier deg en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, personlig, begrenset rett til tilgang, bruk og visning av dette nettstedet og tilhørende materiale og/eller til å lære om Carriers produkter, tjenester og muligheter. Denne autorisasjonen er ikke en overføring av eiendomsrett til nettstedet og materialer som befinner seg her, og er underlagt følgende begrensninger: (1) Du må beholde, på alle kopier av nettstedet og materialet, all opphavsrett og andre proprietære merknader;  og (2) du kan ikke endre nettstedet eller materialet på noen måte eller reprodusere eller offentlig vise, utføre eller distribuere eller på annen måte bruke nettstedet og materialer til offentlig formål, med mindre annet er spesifikt tillatt her. Carrier verken garanterer eller representerer at din bruk av materiale på dette nettstedet ikke vil krenke rettighetene til tredjeparter som ikke er tilknyttet Carrier.

2. Forbehold om rettigheter og eierskap

Varemerker, logoer og tjenestemerker som vises på dette nettstedet, er registrerte og uregistrerte varemerker for Carrier, dets lisensgivere eller innholdsleverandører eller andre tredjeparter. Alle disse varemerkene, logoene og servicemerkene tilhører deres respektive eiere. Ingenting på dette nettstedet skal tolkes som å gi, ved implikasjon, avskjæring eller på annen måte noen lisens eller rett til å bruke noe(n) varemerke, logo eller servicemerke som vises på nettstedet, uten eierens forutgående skriftlige tillatelse, med mindre annet er beskrevet her. Carrier forbeholder seg alle rettigheter som ikke uttrykkelig er gitt på og til nettstedet og dets innhold.

3. Ansvarsfraskrivelse

Informasjonen som presenteres på dette nettstedet er kun til informasjonsformål, gitt på en «som den er»-basis, og skal ikke utgjøre eller brukes som eneste grunnlag for å ta beslutninger uten å henvende seg til primære, mer nøyaktige, mer fullstendige eller mer rettidige kilder til informasjon. Selv om Carrier legger mye arbeid i å holde informasjonen og dokumentene på dette nettstedet nøyaktige, fullstendige og oppdaterte, gir Carrier ingen representasjoner eller garantier av noe slag med hensyn til dette nettstedet eller dets innhold. Avhengighet av materialet på dette nettstedet er på egen risiko. Dette nettstedet kan inneholde viss historisk informasjon. Historisk informasjon er ikke nødvendigvis aktuell og er kun gitt som referanse.

4. Endringer

Carrier kan revidere disse bruksvilkårene fra tid til annen. Endringene vil ikke ha tilbakevirkende kraft, og den nyeste versjonen av bruksvilkårene, som alltid vil være å finne på nettstedet, vil styre Carriers relasjon med deg. Carrier vil prøve å varsle deg om materielle revisjoner; for eksempel via en tjenestemelding som legges ut på nettstedet. Din fortsatte bruk av nettstedet utgjør din aksept av slike revisjoner. Du bør med jevne mellomrom besøke denne siden for å se gjennom gjeldende vilkår for bruk.

5. Bruksbegrensninger for nettstedet

Når du får tilgang til og bruker dette nettstedet, kan du ikke:

 1. bruke noen/noe som helst enhet, program, algoritme eller metodikk, eller lignende eller tilsvarende manuell prosess, for å få tilgang til, anskaffe, kopiere eller overvåke deler av nettstedet eller noe innhold, eller på noen måte reprodusere eller omgå navigasjonsstrukturen eller presentasjonen av nettstedet eller noe innhold, for å skaffe eller forsøke å skaffe materiale, dokumenter eller informasjon på noen måte som ikke med vilje er gjort tilgjengelig via nettstedet;

 2. forsøke å få uautorisert tilgang til noen del av eller funksjon på nettstedet, eller andre systemer eller nettverk som er tilknyttet nettstedet eller en hvilken som helst Carrier-server, eller noen av tjenestene som tilbys på eller via nettstedet, ved å hacke, «utvinne»passord eller bruke andre illegitime midler;

 3. undersøke, skanne eller teste sårbarheten til nettstedet eller noe nettverk som er tilknyttet nettstedet, og heller ikke bryte sikkerhets- eller godkjenningstiltakene på nettstedet eller noe nettverk som er tilknyttet nettstedet;

 4. utføre omvendt oppslag på, spore eller forsøke å spore informasjon om noen annen bruker av eller besøkende på nettstedet, eller andre kunder hos Carrier, inkludert en Carrier-konto som ikke eies av deg, til dens kilde, eller utnytte nettstedet eller en hvilken som helst tjeneste eller informasjon som er gjort tilgjengelig eller tilbudt av eller gjennom nettstedet, på noen måte der formålet er å avsløre informasjon, inkludert, men ikke begrenset til personlig identifikasjon eller informasjon, bortsett fra din egen informasjon, som gitt av nettstedet. Du samtykker i at du ikke vil iverksette tiltak som pålegger en urimelig eller uforholdsmessig stor belastning på infrastrukturen til nettstedet eller Carriers systemer eller nettverk, eller systemer eller nettverk tilknyttet nettstedet eller til Carrier;

 5. bruke noen som helst enhet, programvare eller rutine for å forstyrre eller forsøke å forstyrre riktig bruk av nettstedet eller noen transaksjon som utføres på nettstedet, eller en annen persons bruk av nettstedet;

 6. age falske overskrifter eller på annen måte manipulere identifikatorer for å skjule opphavet til en melding eller overføring du sender til Carrier på eller gjennom nettstedet eller en tjeneste som tilbys på eller gjennom nettstedet;  

 7. late som om du er, eller at du representerer, noen andre, eller utgir deg for noe annet individ eller enhet;

 8. bruke nettstedet eller noe innhold til noe som helst formål som er ulovlig eller forbudt i henhold til disse bruksvilkårene, eller til å anmode om utøvelse av ulovlig aktivitet eller annen aktivitet som krenker rettighetene til Carrier eller andre;

 9. bruke kontaktinformasjon oppgitt på nettstedet til uautoriserte formål, inkludert markedsføring;

 10. bruke noen som helst maskinvare eller programvare som er ment å skade eller forstyrre, eller forsøke å forstyrre, riktig drift av nettstedet eller å fange opp system-, data- eller personlig informasjon fra nettstedet;  

 11. avbryte eller forsøke å avbryte driften av nettstedet på noen måte.  

  

Carrier forbeholder seg retten til etter eget skjønn å begrense eller avslutte tilgangen til eller bruken din av nettstedet når som helst uten varsel. Oppsigelse av tilgangen eller bruken din vil ikke oppheve eller påvirke noen annen rettighet eller oppreisning som Carrier kan ha rett til ved lov eller i monetære eller ikke-monetære rettslige skritt.

6. Brukerinnleveringer

Du erkjenner at du er ansvarlig for alt materiale du kan sende inn via nettstedet, inkludert lovligheten, påliteligheten, hensiktsmessigheten, originaliteten og opphavsretten til slikt materiale. Du kan ikke laste opp til, distribuere eller på annen måte publisere gjennom dette nettstedet noe innhold so:

 1. er fortrolig, proprietært, falskt, uredelig, injurierende, ærekrenkende, uanstendig, truende, krenkende for personvern eller publisitetsrettigheter, krenkede for immaterielle rettigheter, krenkende, ulovlige eller på annen måte upassende;

 2. kan utgjøre eller oppmuntre til et straffbart forhold, krenke rettighetene til noen part eller på annen måte føre til ansvar eller bryte lover;  eller  

 3. kan inneholde programvarevirus, materiell knyttet til politisk kampanje, kjedebrev, masseutsendelser eller noen form for "søppelpost."  

Hvis du sender inn materiale, og med mindre vi angir noe annet, gir du Carrier en ubegrenset, ikke-eksklusiv, royaltyfri, evigvarende, ugjenkallelig og fullt underlisensiert rett til å bruke, reprodusere, endre, tilpasse, publisere, oversette, lage derivater fra, distribuere og vise slikt materiale over hele verden i alle medier. Du samtykker videre i at Carrier står fritt til å bruke ideer, konsepter eller kunnskap som du eller enkeltpersoner som handler på dine vegne gir Carrier. Du gir Carrier rett til å bruke navnet du sender inn i forbindelse med slikt materiale, hvis de ønsker det.  

Noen funksjoner som kan være tilgjengelige på dette nettstedet krever registrering og/eller bruk av passord. Du er ansvarlig for å beskytte passordet ditt. Du samtykker i at du vil være ansvarlig for alle uttalelser, og handlinger eller unnlatelser som oppstår ved bruk av passordet ditt. Hvis du har noen grunn til å mistenke eller bli oppmerksom på tap, tyveri eller uautorisert bruk av passordet ditt, må du varsle Carrier øyeblikkelig.  

7. Hyperkoblinger og tredjeparts nettsteder

Enkelte nettstedskoblinger som tilbys på dette nettstedet, vil åpne nettsteder som ikke er under Carriers kontroll. Carrier tilbyr disse eksterne koblingene utelukkende som en bekvemmelighet for deg, og tilveiebringelsen av en slik kobling betyr ikke at Carrier godkjenner det nettstedet eller noe(n) av innholdet, produktene eller tjenestene som finnes eller tilbys der. Følgelig gir Carrier ingen uttalelser eller garantier overhodet når det gjelder tilgjengeligheten av eller innholdet, inkludert underordnede koblinger, som finnes på disse nettstedene.

Når du registrerer deg for, bestiller eller kjøper produkter eller tjenester fra noen part hvis nettstedskobling er tilgjengelig på dette nettstedet, vil du inngå en avtale med denne tredjeparten. I disse tilfellene bør du gå gjennom og forstå vilkårene og betingelsene som er lagt ut av en slik tredjepart, dens personvernregler og retningslinjer for informasjonskapsler før du registrerer, bestiller eller kjøper. Bortsett fra i den utstrekning som spesifikt er angitt her, vil avtalen som er angitt av Carrier her, ikke gjelde i disse tilfellene. Carrier er forpliktet til å koble til selskaper som deler Carrier-personvernhensyn. Carrier kan ikke og kontrollerer imidlertid ikke hvordan disse partene bruker eller samler inn informasjon eller driver virksomheten sin.

8. Ansvarsfraskrivelse for garantier og ansvarsbegrensninger

I DEN UTSTREKNING DET ER TILLATT AV GJELDENDE LOV, FRASKRIVER CARRIER SEG EKSPLISITT ALLE GARANTIER AV NOE SLAG, ENTEN DE ER UTTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅTTE, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, UNDERFORSTÅTTE GARANTIER OM SALGBARHET OG EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL OG GARANTIER FOR AT MATERIALE PÅ NETTSTEDET ER FULLSTENDIG, RIKTIG, NØYAKTIG, NYTTIG, PÅLITELIG ELLER IKKE-KRENKENDE, SAMT GARANTIER SOM FREMKOMMER IMPLISITT FRA ET YTELSESFORLØP ELLER ET FORHANDLINGSFORLØP; AT TILGANGEN TIL NETTSTEDET VIL VÆRE UAVBRUTT ELLER FEILFRI; AT NETTSTEDET VIL VÆRE SIKKERT; AT NETTSTEDET ELLER SERVEREN SOM GJØR NETTSTEDET TILGJENGELIG VIL VÆRE FRI(TT) FOR VIRUS; ELLER AT INFORMASJONEN PÅ NETTSTEDET VIL VÆRE FULLSTENDIG, NØYAKTIG ELLER BETIMELIG.  

HVIS DU LASTER NED NOE MATERIALE FRA DETTE NETTSTEDET, GJØR DU DET ETTER EGET SKJØNN OG FOR EGEN RISIKO. DU ALENE VIL VÆRE ANSVARLIG FOR EVENTUELLE SKADER PÅ DATAMASKINEN DIN ELLER TAP AV DATA SOM FØLGE AV NEDLASTING AV LIGNENDE MATERIALER.  

DU ERKJENNER OG SAMTYKKER I AT DU PÅTAR DEG FULLT ANSVAR FOR DIN BRUK AV NETTSTEDET. DU ERKJENNER OG SAMTYKKER I AT ALL INFORMASJON DU SENDER ELLER MOTTAR UNDER BRUKEN DIN AV NETTSTEDET KAN VÆRE USIKKER OG BLI FANGET OPP AV UAUTORISERTE PARTER. DU ERKJENNER OG SAMTYKKER I AT DIN BRUK AV NETTSTEDET ER PÅ EGEN RISIKO OG AT NETTSTEDET BLIR GJORT TILGJENGELIG FOR DEG UTEN OMKOSTNINGER. NÅR DU ANERKJENNER DETTE, ERKJENNER OG SAMTYKKER DU I AT VERKEN CARRIER ELLER DERES LEVERANDØRER ELLER TREDJEPARTS INNHOLDSLEVERANDØRER, I DEN UTSTREKNING DET ER TILLATT I GJELDENDE LOV, VIL VÆRE ANSVARLIG FOR DIREKTE, INDIREKTE (INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, YTELSESFEIL, DATAVIRUS, FILSKADE, KOMMUNIKASJONSLINJEFEIL, NETTVERKS- ELLER SYSTEMBRUDD, TAP AV FORTJENESTE, ELLER TYVERI, ØDELEGGELSE, UAUTORISERT TILGANG TIL, ENDRING AV, TAP ELLER BRUK AV POSTER ELLER DATA), SKADEERSTARNING, TILFELDIGE, SPESIELLE, KONSEKVENSMESSIGE ELLER ANDRE SKADER SOM OPPSTÅR SOM FØLGE AV ELLER PÅ NOEN MÅTE ER RELATERT TIL NETTSTEDET, ELLER ET ANNET NETTSTED DU FÅR TILGANG TIL VIA EN KOBLING FRA DETTE NETTSTEDET ELLER FRA NOEN HANDLINGER CARRIER UTFØRER ELLER UNNLATER Å UTFØRE SOM ET RESULTAT AV KOMMUNIKASJON DU SENDER TIL CARRIER, ELLER FORSINKELSE ELLER MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE NETTSTEDET, ELLER FOR ALL INFORMASJON, ALLE PRODUKTER ELLER TJENESTER SOM ER ANNONSERT PÅ ELLER INNHENTET GJENNOM NETTSTEDET, FJERNING ELLER SLETTING AV MATERIALE SENDT INN ELLER LAGT UT PÅ NETTSTEDET, ELLER SOM PÅ ANNEN MÅTE FREMKOMMER FRA BRUK AV NETTSTEDET, ENTEN DET ER BASERT PÅ KONTRAKT, SKADEVOLDELSE, ERSTATNING, OBJEKTIVT ANSVAR ELLER ANNET, SELV OM CARRIER ELLER NOEN AV DETS LEVERANDØRER HAR BLITT INFORMERT OM MULIGHETEN FOR SKADER.  

9. Skadesløsholdelse

Du samtykker i å holde Carrier og deres ledere, direktører, aksjonærer, ansatte, entreprenører, agenter, lisensgivere, tjenesteleverandører, underleverandører og leverandører skadesløse for alle/alt etterspørsler, tap, forpliktelser, krav eller utgifter (inkludert advokatsalær), som fremsettes mot Carrier av tredjepart og som skyldes eller oppstår som følge av eller i forbindelse med din bruk av nettstedet og innholdet du leverer, og ethvert brudd på disse bruksvilkårene.  

Hvis du forårsaker en teknisk forstyrrelse av nettstedet eller systemene som overfører nettstedet til deg eller andre, samtykker du i å være ansvarlig for alle tap, forpliktelser, utgifter, skader og kostnader, inkludert rimelige advokatsalærer og domstolskostnader, som oppstår eller fremkommer som følge av den forstyrrelsen. Carrier forbeholder seg retten til, for egen regning, å påta seg eksklusivt forsvar av og kontroll over anliggende som ellers er gjenstand for skadeløsholdelse av deg, og i slikt tilfellet samtykker du i å samarbeide med Carrier for å forsvare slikt forhold.

10. Styrende lov og jurisdiksjon

Dette nettstedet vedlikeholdes og kontrolleres av Carrier i delstaten Florida, USA. Carrier gir ingen representasjon om at materiale på dette nettstedet er egnet eller tilgjengelig for bruk på andre steder utenfor USA, og tilgang til dette nettstedet fra territorier der  innholdet på  dette nettstedet  er ulovlig, er forbudt. Hvis du går inn på dette nettstedet fra steder utenfor USA, er du ansvarlig for å overholde alle lokale lover. Lovene i delstaten Florida skal regulere innholdet og bruken av dette nettstedet, uten å ha effekt på deres konfliktlovprinsipper eller regler derfor.  

  

Siste oppdatering: 25. mars, 2020

  

Informasjon om tvisteløsning ved forliksråd for forbrukere


Viessmann deltar ikke i tvisteløsning for forbrukernemnder og er heller ikke forpliktet til å gjøre det.

Varsling av kritikkverdige forhold / Carriers Speak Up program
For at vi skal kunne leve opp til verdiene våre, er det viktig å få vite om mulige kritikkverdige forhold og sette en stopper for dem. Du kan når som helst rapportere uregelmessig atferd via vårt varslingssystem, Carriers Speak Up program.